Historical Data (Nikkei 225)
Date
Nov/01/2019 22,730.49 22,852.72 22,705.60 22,850.77
Nov/05/2019 23,118.79 23,328.52 23,090.94 23,251.99
Nov/06/2019 23,343.51 23,352.56 23,246.57 23,303.82
Nov/07/2019 23,283.14 23,336.00 23,253.32 23,330.32
Nov/08/2019 23,550.04 23,591.09 23,313.41 23,391.87
Nov/11/2019 23,422.13 23,471.82 23,323.02 23,331.84
Nov/12/2019 23,336.37 23,545.70 23,312.25 23,520.01
Nov/13/2019 23,439.25 23,452.63 23,270.93 23,319.87
Nov/14/2019 23,325.50 23,360.06 23,062.16 23,141.55
  • NIKKEI
  • Nikkei Inc. No reproduction without permission.